ILMU GHOIB ASMAA UL HUSNA DAN KHAROMAH

Posted on Updated on

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bismilahirrohmanirrohim,

Alhamdulilah, segala puji kita panjatkan kepada Alloh S.w.t. hati kita jiwa kita harus selalu pasrah kepadaNya, kita sebagai hamba yang lemah, hanya Alloh yang Maha perkasa lagi pengasih, dan yang Maha segalanya. Sholawat dan salam selalu kita tujukan pada Habiballoh Rosululloh yang kita cintai.

Mengawali paparan blog kami disini kami sampaikan tentang ” Asmaaul Husna”  sesuai dengan judul blog kami diatas. Asmaaul Husna adalah nama-nama Alloh yang Agung yang paling baik dan sempurna sesuai dengan sifat-sifatNya., sedangkan jumlahnya ada 99 nama Alloh dan disini kami menyampaikan tentang hakekat ” ILMU GHOIB ASMAAUL HUSNA “. Berikut kami sampaikan juga tentang penjelasan  fadlilah dan khasiyat-khasiyatnya.

Pada dasarnya amalan secara umum yang kita pelajari menitik beratkan pada perintah untuk selalu mengingat atau memuji kepadaNya. Sebagaimana Firman Alloh : “ Yaa Ayyuhal ladzina amaanud kurulloaha dzikron katsiroo “ artinya :  Wahai orang-orang yang beriman berdzikirlah  ( dengan menyebut nama ) Alloh, dzikir yang sebanyak-banyaknya.

Ayat ini ditujukan orang yang beriman, kalau kita mengamalkan dzikir otomatis dan Yaqin sudah masuk golongan orang yang ber-Iman, dan itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Jika ingin menjadi insan yang ber-Iman maka jangan tinggalkan Dzikrulloh.

Dzikrulloh adalah ucapan lisan atau bathin kita, yang dibarengi dengan perasaan, penghayatan terhadap Dzat Ruh Alloh, dimana keberadaanya selalu meliputi jasmani dan rohaninya manusia…………

Sebelum kita melangkah lebih jauh perlu difahami, dimengerti, dihayati amalan bacaan Asmaaul Husna ini sangat baik untuk diamalkan oleh kita semua dengan maksud dan tujuan yang sangat luas sesuai dengan niat kita. Pada dasarnya semua amal ibadah kita tergantung dari niat atau kethek krenthek hati ( Qolbu kita ) sesuai dawuhNya ” Innamal a’malu binniyat “.  Karena hati kita, jiwa kita pikiran kita, harus kita sugestikan dengan salah satu fokus melalui kehebatan, kemahakuasaan, keghoiban dari asma-asma Alloh tersebut. Kita harus yaqin seyakin-yakinnya dalam lubuk hati yang paling dalam yakni Haqqul Yaqin. Bahwa semua sifat-sifat asma atau nama-nama Alloh tersebut menggambarkan hakekat Maha segala-galanya, yang maha membuat, yang maha menguasai alam semesta baik yang ghoib maupun nyata, yang menghidupi/mematikan  semua  makhlunya, yang menguasai sifat lahir bathinya makhluk hidup, dan seterusnya. Disamping itu Alloh juga ber Firman ” Barang siapa yang hafal Asmaa Husna Jaminan Masuk Surga ” ini adalah janji Alloh kita harus mempercayainya. Asmaaul husna berarti sekaligus berfungsi sebagai do’a yang mustajab dan seyogyanya disesuaikan dengan makna atau sifat-sifat Alloh tersebut, sehingga pas atau klop dengan kebutuhan atau hajat kita.

MATERI UTAMA

Pada pembelajaran topik utama kami kali ini difokuskan pada ILMU GHOIB ASMAA UL HUSNA dan sekaligus berkaitan dengan  ILMU KHAROMAH. ini merupakan perwujudan gabungan beberapa asmaa, yang diawali, Syahadat, Wasilah / Fatikah,  Istigfar,  Tasbih, Surat Iqro’, Asamaa ul Husnaa,  At Tabari, Sholawat dan Nur Kharomah Auliya’ulloh Kabir. Ayat suci Al Qur.an, Asma dan Bacaan tersebut memiliki Daya dan kekutan Ghaib yang selalu diikuti dan dijaga keberadaanya oleh para Malaikatulloh.

Maka berupayalah untuk mengamalkan dengan niat yang sungguh-sungguh, ihlas lahir bathin, yaqin ( jangan ragu –ragu / was-was ) Insya Alloh kita akan merasakan buahnya dan keajaiban-keajaiban akan muncul pada diri kita. Tanamkanlah perasaa Yaqin yang sedalam-dalamya niscaya atas Ridlo Alloh dan Bi Qudrotillah, Wa Bi Inayatilah, Wa Bi Barokatillaah, Wa Bi Barokati Rosul-lilaah apa yang kita munajatkan dikabulkan Alloh S.w.t. Amiiin

Semoga dengan belajar dan mengamalkan ilmu ini membawa hidup kita penuh limpahan Rohmat, Inayah, hidayah Alloh sehingga kita selalu tergolong sebagai Insan ahli Dzikrulloh dan tentunya Atas RidloNya. Amiin

ILMU GHOIB ASMAA UL HUSNA  DAN ILMU KHAROMAH

NIAT PUASA :

BISMILAAHIRROHMANIRROHIIM

NIAT INGSUN POSO ILMU GHOIB ASMAA UL HUSNA LAN ILMU  KHAROMAH KRONO ALLOH TA’ALA

TATA CARA / PETUNJUK  :

1. Suci dari hadas, pada saat mulai puasa mandi besar dahulu.

2. Puasa 3 hari dimulai hari selasa kliwon / hari lain yang tidak naas

3. Diamalkan mulai hari puasa pertama pada malam hari jam 12,00 wib

4. Melaksanakan Sholat malam : a. Sholat taubat, dan Hajat,  b. Dzikir : La illa ha illalloh  120x, Ya Alloh 66x  c. dan Dzikir amalan yang di Riyadhohi

5. Pada Selesai Sholat Fardlu :  Setelah Magrib, Subuh, Isya dan Asar ( kalau ada kesempatan ) Dzikir LA ILLA HA ILLALOH  tak boleh ditinggalkan.

6. Harus Yaqin bahwa Alloh mengabulkan, harus percaya bahwa hakekat kekutan milik Alloh, dan selalu pasrah atau depe 2 kepadaNya.

7. Konsentrasi memusatkan pikiran dan perasaan dengan bathin Siri ingat pada Alloh dan membuang pikiran yang ruwet.

8. Meninggalkan hal-hal atau kegiatan yang menimbulkan dosa atau betul-betul menjahui larangan Alloh dan suka menolong pada sesama baik mendapat imbalan jasa ataupun tidak.

9. Berupaya mengendalikan nafsu, baik yang melalui panca indra maupun anggota badan lainnya juga dari akal fikiran kita.

10. Tidak mudah emosi atau pemarah, tidak sombong / takabur, riya’ / pamer menghilangkan sifat dengki, jahil, usil, rakus, tamak, su’udon pada sesama, dan dengan kata lain bel;ajar membersihkan hati dari sifat ghilin ( tercela ) dan menghiasi nya dengan alhlakul karimah atau sifat – sifat yang terpuji

11. Selalu sabar, tawakal, beryukur akan nikmat yang kita terima dan banyak tafakur dengan hati SIRRI ( dikir pada Alloh )

DZIKIR DAN DO’A

1.  Dzikir Awal   :

Sesudah sholat, Dzikir Rutinitas sebagai kaum muslim pada umumnya, membaca juga :

BACAAN Hadiah Fatikah / Wasilah Fatikah

 • Ila hadroti  Nabiyyi Mustofa Muhammdin S a w Syaiu lillahi lahumul Fatikah          ( Baca S Fatikah 1 X )
 • Ila hadroti Arwaahi jamii’il Anbiya’ wal mursalin alaihimus sholatu wasalamu syaiu lilaahi lahumul Fatikah. ( Baca S Fatikah 1 X )
 • Ila hadroti Arwahi jami’il askhabi wa ahli baitin nabiyyi thohirina Rodliyallohu anhum syaiu lilaahi lahumul Fatikah.( Baca  Fatikah 1 X )
 • Ila hadroti Arwahi jami’il auliya’,  wal ulama’,  Wasy syuhadak,  wash sholihin, wali jami’il muslimina wal muslimat, wal mukminina wal mukminat, aenama kanu mim masyarikil ardli ila ma ghoribihaa barriha fi bahriha. Khususon Sayyina Sheh Abdul Qodir al Jaelani, Sheh Maulana Ibrohim Asmoro Qondi, lan Poro Wali Songo. Syaiu lilaahi lahumul Fatikah.
 • Ila hadroti Sayidina Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil,  alaihimus sholatu wasalamu syaiu lilaahi lahumul Fatikah
 • Ila hadroti Ruhi Sheh Muhtar Mu’thi,Wa Ky Abdul Ghofur, Wa Abah Ali,   Wa Ustad Widotomo Alfatihah 1x, 3x, 7x,
 • Ila hadroti Jamiil ahli kubur Alfatihah 1x / 3x,
 • Wa Niyati Wa hajati …..( Sebutkan Khajat ) Alfatihah 3x, 7x, 41 x
 • Fatikah ditujukan untuk dirinya sendiri ( Ruh dan jasad kita )

2.  Dzikir iringan  :

a.  Istigfar 7 x,  Tasbih 10 X

b.  Surat Ihlas  3x, Falaq 3x, Annas 3x,

3.  Dzikir INTI Riyadhoh :

Asmaa’ul husna dan Kharomah dengan methode Pernafasan Tenaga Dalam

a.  Baca  Syhadat 1 x, Fatekah 1x, Sholawat 1x

b.  Amalan yang dibaca : sebagai berikut

A. Bismilahirrohmanirrohiim

DOA Muqodimah :

Yaa Alloh Ya Robbi, Sarono kehagungan, Rohmat lan Ridlo Panjenengan, Ingsun nyuwun kekiyatan, keajaiban lan Barokahipun Asmaa Ul Husna supados melebet lan manunggal ing Jasmani lan Rohani kawulo. 1 x

Nawaitu Taqorruban Illallooh, Walilaahil asmaa’ul husna Fadhuhu biha  1 x

Huwallohulladzi La ilaaha illa huwar Rohmaanur Rohiim,………(… memilih lafal Asmaa ul husna  99 asma Alloh >>umpama As salaam dan sebagainya, lihat di asmaaul husna ) 1x

Pilihan bacaan asma ul husna sesuai yang dikehendaki, berikut fadhilah, keutamaan jumlah dzikir yang harus dibaca dapat disimak selanjutnya

B. BACAAN TAWASUL ROSULLULLOH :

Ya Alloh ingsun Tawasul dumateng Kanjeng Nabi  Muhamad S.a.w. supados maqbul

panuwun kawulo atas Ridlonipun Panjenengan. 1 x

C. BACAAN MOHON BAROKAH ATAU KHAROMAH :

Allohumma Qodi Jami’al hajaati mim barookati Sayyidina Sheh Abdul Qodir Jaelani, wali songo, Wa jami’il Wali yulloh. Ya Alloh ingsun nyuwun Kharomah … 3x, 7x, 41

D.  Baca Sholawat Nabi 21 x,

E.   Di tutup DO’A :

Al hamdulilaahi robbil a’lamin 8 x

BACAAN PENUNJANG :

Agar supaya amalan yang kita pelajari maqbul, supaya dalam belajar ilmu agama apa saja  ( ilmu syariat, hakekat, tasawuf dll ) dan ilmu pengetahuan lainnya sehingga kita selalu  mendapat ilham ruhi, nur hidayah Alloh, mudah menghafal / faham serta dalam hidayah, Ridlo dan RohmatNya.

Bismilahirrohmanirrohiim

Baca dengan Niat :

Ya Alloh Sarono Barokahipun Surat Iqro’

Ingsun Nyuwun Nur hidayah, kecerdasan, kefahaman lan doyo eleng dateng ilmu panjenengan, Supados bermanfaat wonten donyo ngantos akherat. 1 x

Baca Surat Iqro’ cukup 5 Ayat….. 7 x

4.  Methode Pernafasan :

Ø  Tarik nafas baca siri ismu dzat : Alloooooooh (bacaan panjang ) kira – kira 7 hitungan dan baca asma yg. diwirid …….. 1 x, dengan niat menarik kekuatan Alloh

Ø  Menahan nafas dengan membaca asma / do’a yang diwirid ……..  3 / 7 x ditutup bacaan La haula wala Quwwata illaa bilaahil aliiyyil adhiim 1 x, dengan niat memasukkan kekuatan di bathin

Ø  Mengeluarkan nafas sambil  membaca La ilaaha illalloooooooh (bacaan panjang 1 x  dan baca asma yang diwirid …….. 1 x / 3x  dengan niat menyalurkan kekuatan keseluruh badan / tubuh jasmani

Ø  Tehnik ini silahkan di ulang-ulang minim 7x dengan istiqomah tentunya.

Ø  Kalau badan sakit jangan terlalu banyak pernafasannya dan usahakan penyembuhan untuk anggota badan yang sakit itu dulu ( methodenya akan disampaikan kemudian )

TANBIH / CATATAN :

 • Dikerjakan pada saat selesai membaca masing –  masing  Amalan,
 • Memilih tempat yang suci, tidak bising dan tidak terganggu.
 • Menghadap kiblat dan Posisi bersila badan tegak lurus, wajah  kedepan, mata boleh  terbuka / tertutup
 • Sekali lagi harus penuh konsentrasi, perasaan,    penghayatan  Ingat  ALLOH, Artinya dalam gerak nafas,  rasa, dan Dzikir / membaca  lafalnya seiring sejalan – gabung jadi satu.
 • Pakaian dilonggarkan, Jangan tergesa-gesa pernafasannya, nafas  Teratur, tidak tersendat,  santai, tumu’ninah dan pusatkan  perhatian  angan 2 / pikiran di kalbu ( hati  )
 • Ingat Qiblat Konsentrasi, pikiran kita adalah di Qolbu yang paling Dalam yang suci dari nafsu syaithoniah, nafsu angka murka, dan kotoran 2 bathin lainnya.
 • Fadilah, keutamaan dan Penggunaan,  serta PETUNJUK UNTUK PENGOBATAN dan BELADIRI Tenaga dalam Inti prana suci Insya Alloh akan disampaikan kemudian.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s